Kamis, 20 Agustus 2009

MATA KULIAH ULUMUL QUR’AN I

MATA KULIAH ULUMUL QUR’AN I

1. Wahyu : Pengertian secara bahasa dan istilah, macam-macam penyampaian wahyu, kemungkinan turunnya wahyu, perbedaan wahyu, ilham dan ta’lim

2. Al-qur’an : pengertian bahasa dan istilah, nama lain dan dalilnya, kandungan al-qur’an, kedudukan dan fungsi al-qur’an.

3. Nuzulul Qur’an : pengertian, masa penurunan al-qur’an, bagaimana al-qur’an diturunkan dan hikmahnya, apa yang diturunkan.

4. Sejarah pemeliharaan al-qur’an : Nabi saw, abu bakar as, usman as, pasca sahabat s/d sekarang.

5. Al-qur’an dan ilmu pengetahuan : Al-qur’an sebagaimana sumber ilmu pengetahuan agama, sebagai sumber ilmu umum, dan sebagai teori ilmu pengetahuan.

6. Ulumul qur’an dan perkembangannya : pengertian ulumul qur’an, ruang lingkup dan pokok bahasan, sejarah perkembangan.

7. fiqih dan hubungannya dengan Ilmu Ushul Fiqih

Referensi :

- Muh. Khudhari Bek, Tarikh al Tasyri’ al Islamy

- Dr. Muh. Yusuf Musa, Al Madkhal li Dirasat al fiqh al Islamy

- Manna Al Qaththan, Al Tasyri’ wa al fiqh fi Tarikhan wa manhajan.

- Muh. Ibn Hasan Al Hajawy, Al Firk al Saany fi Tarikh al fiqh Islamy.

- Dr. Subhi Mahmashony, Falsafat al Tasyri’ fi al Islamy.

- Departemen Agama RI, Pengantar ilmu fiqih

- Hasbi Ash-shiddiqi, Pengantar Hukum Islam

- Asymuni Abd. Rahman, Qaidah-qaidah Fiqih

Tidak ada komentar:

Posting Komentar